فرش قیطران طرح امپراطور

  • شستشوی فرش بسیار مهم است

    شستشوی فرش بسیار مهم است

    بیشتر خانوارها به شستشوی فرش بعنوان کاری پرزحمت و خسته کننده نگاه می کنند، حال آنکه این عمل باید بعنوان یکی از اعمال معمول و ضروری در خانه داری محسوب شود...