فرش 1600 شانه

  • نیاز های صنعت فرش ایران

    نیاز های صنعت فرش ایران

    کسانی که دستی در بافت فرش ماشینی دارند میدانند که این روزها به زودی ماراتون عرضه فرش 1500 شانه و 1600 شانه میان کارخانه جات فرش ماشینی شروع خواهد شد