فرش فرهی

  • شهر فرش

    شهر فرش

    متاسفانه چندیست بعضی فروشندگان فرش ادعا میکنند اگر فرش در مشهد مقدس تولید شود درجه یک واگر
    در کاشان تولید شود درجه دو بحساب میاید,این از متخصص نبودن وسررشته نداشتن
    این دوستان است....