فرش داریوش

  • فرش های گل برجسته چگونه است

    فرش های گل برجسته چگونه است


    صنعت فرش ماشینی در چند سال اخیر پیشرفت بسیاری داشته است و هر روز تنوعی از طرح و نقشه وارد بازار فرش میشود که فرشهای گل برجسته اخرین دستاورد این صنعت است ...