نهوه شناخت فرش

  • روش پاک کردن لکه ها از روی فرش

    روش پاک کردن لکه ها از روی فرش

    بدليل اينكه لكه هاي مختلف ، روشهاي مختلفي براي پاك كردن دارند دانستن نوع لكه حائز اهميت است . اسامي لكه هاي معمول و بهترين روش براي از بين بردن آنها در ادامه اشاره شده است .