فرش کاشان . تولید تکمیل و عرضه مستقیم انواع فرش ماشینی
نمونه طرحهای جدید فرش